من یک دخترم..

http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/7/22/19/1437575584324820.jpg

مـــن یــک دختــــرم…

خــالقم به نــــامم ســــوره هایی نازل  کـــــــرد..

متــــــــرو برایم جایـــــگاه ویـــژه ساخــــتـــ..

مــن دختــــــرم..

با تمـــام مـــردانگی هایتـــ نمیتوانـــی بفهمــی صــــورتی برایــم یــک دنیــاستـــ..

نمــی توانی بفهمـــمی عشـــق به لاک قرمـــز را ..

گریـــــه کردن بدون خجالـتــ..

نمــــــاز با چادر سفیـــــــد را..

درکـــ کردنش در تــــــوانتــ نیستــــ..

مــــن دختـــــرم..

چــرکــ نویس هیـــــــچ احســـــــاسی نمی شـــــوم..!!!

دختر که باشی..

دخـــــــــتر که باشی هــــزار بار هم که بگـــــوید:

دوســــــتت دارد!

باز هم خــــــواهی پرســــید:

دوســــــــتم داری؟

و ته دلت همیشــــــه خواهــد لــرزید!

دخـــــــــتر که باشـــــی هر چقـــدر هم که زیبا باشـــــی

نگــــران زیـــباترهایی میشـــوی که شـــاید عاشــــقش شوند!

هروقــــت که صـــــدایت میکند: خـــوشـــــــــــگلم

خـــــدا را شکر میکــــنی که در چشــــمان او زیبـــــایی!

دست خــــــودت نیســــت..

دخـــــــتر که باشـــی همه ی دیوانگـــــــــــی های عالم را بلـــدی..

کلبه ی مجازی من